Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: Classes teòriques; Pràctiques de Problemes; Pràctiques de Laboratori; Seminaris i Tutories.

1) La lliçó magistral és l'eix central de les CLASSES TEÒRIQUES. No obstant això, es combinarà la lliçó magistral amb els seminaris amb grups reduïts en els quals els estudiants prepararan amb antelació els temes teòrics necessaris per a dur a terme el treball de l'assignatura i els presentaran i discutiran en els seminaris.

 

 

LES PRÀCTIQUES DE PROBLEMES:

 

Les 20 hores de pràctiques de problemes incloses en aquesta assignatura es dedicaran als objectius que es detallen a continuació:

 

a. Aprofundir en l'estudi i aplicació d'algunes tècniques d'intervenció més rellevants: quatre hores.

 

b. Presentació i revisió del treball de l'assignatura: quatre hores.

 

c. Realització de seminaris de discussió en els quals els alumnes presentaran alguns temes teòrics rellevants per a fer el treball de l'assignatura: huit hores

 

d. Resolució de casos: quatre hores.

 

 

1) Pràctiques dedicades a la presentació i manera d'aplicació d'algunes tècniques d'intervenció

 

Es dedicaran quatre hores a aprofundir en l'estudi i aplicació d'algunes de les tècniques d'intervenció més rellevants. Algunes d'elles són pràctiques virtuals que l'estudiant pot realitzar de forma autoaplicada a través d'Internet en qualsevol lloc. Per a poder accedir a aquestes pràctiques virtuals serà necessari que el professorat responsable de l'assignatura autoritze l'estudiantat matriculat i aquests podran accedir a través del seu usuari i clau del seu correu electrònic de la Universitat Jaume I. El professorat estarà disponible en les hores assignades a aquestes pràctiques per a resoldre tant possibles dubtes tècnics com sobre els continguts tractats en les pràctiques virtuals.

 

Els temes que s'abordaran durant aquestes quatre hores de pràctiques de problemes són:

 

Pràctica 1. La tècnica de relaxació.

 

Tipus de treball: EN GRUP

 

Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge del tema teòric.

 

Que l'alumnat practiqui algunes de les tècniques de relaxació i conegui les variacions i aplicacions en algunes de les tècniques descrites com són:

 

- Tensió muscular aplicada (per exemple, en la fòbia a la sang).

 

- Relaxació diferencial (per exemple, en la fòbia a conduir).

 

 

Pràctica 2. La tècnica d'exposició

 

Mena de treball: INDIVIDUAL ONLINE

 

Objectiu de l'activitat: Millorar l'aprenentatge del tema teòric

 

Bàsicament es treballaran les següents habilitats:

- Introducció de la tècnica d'exposició al pacient.

- Passos a seguir per a aplicar la tècnica d'exposició.

 

 

Pràctica 3. La tècnica de solució de problemes

 

Mena de treball: INDIVIDUAL ONLINE

 

Objectiu de l'activitat: Millorar l'aprenentatge del tema teòric.

 

Bàsicament es treballaran les següents habilitats:

- Fases i dimensions de la solució de problemes. Instruccions que s'han de donar al pacient en cadascuna d'elles i com fer-ho.

- Importància del fet que el terapeuta no ha de solucionar els problemes sinó entrenar al pacient en la solució d'aquests.

 

 

Pràctica 4. Tècnica de reestructuració cognitiva

 

Tipus de treball: INDIVIDUAL ONLINE

 

Objectiu de l'activitat: Aprofundir en el tema teòric.

 

Bàsicament es treballaran les següents habilitats:

- Presentació al pacient de la manera de funcionament en la teràpia cognitiva.

- Aplicació de tècniques cognitives. Es treballarà específicament la manera de dur a terme una discussió cognitiva mitjançant un exemple.

 

 

2) Treball de l'assignatura: L'ús dels dissenys de N = 1 i l'aplicació de les tècniques operants

 

Tipus de treball: INDIVIDUAL

 

Objectius de l'activitat:

- Experimentar la possibilitat real de fer investigació des de la pràctica clínica quotidiana.

- Aprendre a dissenyar una intervenció terapèutica.

- Aprendre a aplicar les tècniques operants.

 

L'alumnat haurà de dur a terme un disseny de N = 1, concretament un disseny ABA. Les característiques d'aquest disseny es detallen a continuació:

 

-Fase de línia base. A partir de les explicacions del professorat, l'alumnat haurà triat una conducta problema real que considera que ha de ser modificada. La conducta a modificar haurà de ser una fàcilment observable pel que es recomanarà triar la conducta del propi alumne o alumna o d'una persona molt pròxima. L'alumnat dissenyarà un sistema de registre i aplicarà aquest fins a establir una línia de base. Analitzant aquests registres l'alumnat haurà de jutjar en la classe de pràctiques el seu grau de bondat i adequació, l'estabilitat de la línia de base i la conveniència o no de la intervenció.

 

-Fase d'intervenció. L'alumnat determinarà les tècniques d'intervenció a utilitzar per a modificar la conducta-problema. S'establirà un període de temps perquè l'alumnat pugi dur a terme la intervenció ajustant-se al seu disseny. Posteriorment l'alumnat valorarà si les tècniques triades per a intervindre en els problemes són adequades, com es podria millorar la intervenció, els avantatges i inconvenients del disseny triat, així com el grau de canvi reeixit amb la intervenció.

 

-Fase de retirada i seguiment. L'alumnat estructurarà la manera més adequada per a retirar el programa d'intervenció per a això s'establirà un determinat període de temps. Posteriorment, l'alumnat valorarà el grau de conveniència de l'estratègia seguida en la retirada del programa, així com el grau de canvi reeixit en tot el programa i la consolidació i estabilitat d'aquest canvi.

 

Les hores de seminaris dedicades al desenvolupament del disseny de N=1 es distribuiran al llarg del quadrimestre atès el criteri temporal que es requereix per a l'aplicació del disseny ABA. En cadascuna d'elles es tractaran els següents continguts:

 

-Primera hora. Presentació de la pràctica:

El professorat presentarà les característiques del treball de l'assignatura: objectiu, activitats a realitzar, continguts necessaris en l'informe de la pràctica, criteris d'avaluació del treball i data límit de lliurament d'aquest.

 

-Segona hora. Revisió de la conducta objectiu a modificar i disseny del sistema de registre d'aquesta:

El professorat revisarà amb l'alumnat l'elecció adequada de la conducta a modificar i resoldrà els dubtes sobre el registre més apropiat per a la seua avaluació amb la finalitat de poder dur a terme una anàlisi funcional d'aquesta.

 

-Tercera hora. Revisió de les tècniques d'intervenció:

El professorat repassarà i revisarà amb cadascun dels alumnes i alumnes les tècniques d'intervenció a aplicar en cada cas per a modificar la conducta objectiu en la direcció desitjada.

 

-Quarta hora. Supervisió del treball final:

El professorat supervisarà si l'aplicació de les tècniques d'intervenció s'està realitzant de manera correcta i durà a terme una revisió final de l'informe del treball.

 

L'elaboració d'aquest treball serà obligatòriament supervisada pel professorat responsable al llarg de les classes de seminaris dedicades a aqueix propòsit i en l'horari destinat a tutories.

 

 

3) Seminaris de discussió:

 

L'alumnat prepararà amb antelació els temes referits als continguts necessaris per a dur a terme el treball de l'assignatura (N = 1) i els presentarà i discutirà en aquests seminaris. Aquesta presentació haurà d'incloure un cas que exemplifiqui l'aplicació de les tècniques exposades en el tema i que s'entregarà al professor responsable juntament amb l'arxiu PPT de la presentació. Es treballaran i discutiran els següents temes:

-Tècniques operants per a crear, mantindre o incrementar conductes.

-Tècniques operants per a l'eliminació o la reducció de conductes.

-Tècniques de maneig de contingències.

-Tècniques d'autocontrol.

 

Es dedicarà dues hores a cada tema, en la primera hora l'alumnat faran una breu presentació del tema i el cas que exemplifiqui l'aplicació de les tècniques d'intervenció i en la segona hora el professorat resoldrà dubtes i es durà a terme una discussió en grup sobre els aspectes més rellevants.

 

 

L'alumnat ha de manejar recursos bibliogràfics procedents de bases de dades informatitzades (p. ex., Psychinfo, MedLine, SCOCUPS, etc.), pàgines web específiques i vídeos relacionats amb aqueixos temes, a més de la bibliografia bàsica d'estudi.

 

 

4) Resolució de casos:

 

Les últimes quatre hores de problemes es dedicaran a la resolució de casos reals. El professorat presentarà a l'alumnat diversos casos reals i l'alumnat haurà de planificar l'avaluació que duria a terme i decidir quines tècniques d'intervenció serien les més adequades per a cada cas. Al final de la classe es presentaran les propostes d'avaluació i intervenció dels casos i, juntament amb el professorat, es farà una proposta comuna.

 

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

 

L'objectiu general de les pràctiques de laboratori és que l'alumnat conegui amb més detall i practiqui l'aplicació d'algunes de les tècniques d'intervenció més rellevants (p. ex., la tècnica d'exposició o l'entrenament en habilitats socials.) Es tracta que l'alumnat duguin a terme assajos comportamentals en els quals, per parelles, per exemple, duran a terme els passos necessaris per al desenvolupament d'una jerarquia d'exposició, d'un entrenament en habilitats socials o d'una discussió cognitiva d'un pensament irracional, depenent de la tècnica en la qual estigui centrada la pràctica de laboratori. Es proporcionarà retroalimentació a l'alumnat dels seus encerts i àrees de millora al llarg de la seua actuació.

 

La metodologia per al desenvolupament de les pràctiques requereix treball en grup. Algunes parelles representaran l'aplicació de la tècnica al final de la classe i la resta del grup es beneficiarà dels jocs de rols presentats, realitzarà preguntes i proporcionarà retroalimentació juntament amb el professorat.

 

Els temes que s'abordaran durant les huit hores de pràctiques de laboratori són:

 

Pràctica 1. La tècnica d'exposició.

 

Tipus de treball: EN GRUP

 

Duració: dues hores

 

Objectiu de l'activitat: Aprofundir en el tema teòric.

 

Es realitzaran assajos comportamentals en el qual, per parelles, l'alumnat durà a terme els passos per al disseny d'una jerarquia d'exposició i presentarà la tècnica d'exposició al pacient proporcionant les instruccions oportunes per a dur a terme el procediment. Es proporcionarà retroalimentació a l'alumnat.

 

Bàsicament es treballaran les següents habilitats:

- Importància de la construcció d'una bona jerarquia d'exposició.

- Problemes que poden sorgir en l'aplicació i com resoldre'ls.

 

 

Pràctica 2. La tècnica de reestructuració cognitiva.

 

Tipus de treball: EN GRUP

 

Duració: dues hores

 

Objectiu de l'activitat: Aprofundir en el tema teòric.

 

Es durà a terme un assaig comportamental en el qual, per parelles, l'alumnat duran a terme una reestructuració cognitiva d'un pensament negatiu irracional real o imaginari presentat pel professorat. Es proporcionarà retroalimentació a l'alumnat.

 

Bàsicament es treballaran les següents habilitats:

- Presentació al pacient de la manera de funcionament en la teràpia cognitiva.

- Aplicació de tècniques cognitives. Es treballarà específicament la discussió cognitiva.

 

 

Pràctica 3. CIDES (conductes impulsades/dirigides per l'emoció)

 

Tipus de treball: EN GRUP

 

Duració: dues hores

 

Objectiu de l'activitat: Aprofundir en el tema teòric

 

Després d'una detallada explicació sobre el concepte teòric de les CIDEs, les accions impulsades per l'emoció i les conseqüències i tipus de CIDEs més comuns, es durà a terme una revisió sobre les estratègies i mecanismes per a treballar aquests mecanismes.

 

Bàsicament es treballaran les següents habilitats:

- Introduir i aprofundir en el concepte de les conductes impulsades/dirigides per l'emoció (CIDEs).

- Mostrar les conseqüències de dur a terme CIDEs.

- Conéixer les CIDEs més comunes.

 

 

Pràctica 4. Programes basats en pràctiques contemplatives (mindfulness i compassió)

 

Tipus de treball: EN GRUP

 

Duració: dues hores

 

Objectiu de l'activitat: Aprofundir en el tema teòric.

 

Després d'una detallada explicació sobre les bases teòriques de les tècniques, el professorat ensenyarà a l'alumnat a practicar-lo, i es revisarà en grup les experiències dels alumnes. Posteriorment, es durà a terme una revisió sobre les estratègies i mecanismes per a introduir tècniques de la pràctica en un context clínic, es revisaran diferents maneres d'ensenyar i practicar-les (p. ex., instruccions que s'han de donar i com donar-les, i principals variacions).

 

Bàsicament es treballaran les següents habilitats:

- Tindre un primer contacte amb les tècniques basades en mindfulness i compassió.

- Practicar-les en classe i compartir les experiències en grup.

 

 

SEMINARIS

 

Les dues hores de seminaris incloses en aquesta assignatura es dedicaran a aprofundir en aquelles investigacions més rellevants, publicades i que contenen maneres d'aplicar tècniques d'intervenció esmentades en el bloc teòric i mitjançant dissenys d'investigació adequats.

 

 

TUTORIES:

 

Durant la tutoria presencial el professorat resoldrà dubtes sobre qualsevol dels continguts inclosos en cadascuna de les metodologies que contempla l'assignatura (p. ex., classes magistrals de teoria, resolució de casos, treball de l'assignatura, etc.) posant l'accent principalment en la tutorització i seguiment més personalitzat del treball de l'assignatura. Es desenvolupa a l'aula en grups reduïts.

 

Finalment, en la impartició de la docència es realitzaran activitats en castellà i anglès amb la finalitat d'anar introduint a l'estudiantat en l'ús de les diferents llengües i anar fomentant el multilingüisme.