Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura comprendrà tant la valoració del rendiment de l'alumnat quant al contingut teòric com a les pràctiques i treballs realitzats. S'inclouran dos tipus de proves i cadascuna de les parts avaluades es distribuirà com es detalla a continuació:

1)      Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 70 %.

 

a- El contingut teòric de l'assignatura serà avaluat a través d'una prova objectiva, en finalitzar la impartició de l'assignatura, que valdrà un 50 % de la nota final (5 punts).

 

b- El contingut de les pràctiques de problemes i de laboratori serà avaluat a través d'una prova de desenvolupament (examen) que tindrà un valor  màxim del 20 % (2 punts).

 

2)      Memòries i informes de pràctiques: 30 %.

 

a-      La memòria del treball de l'assignatura té assignat un 20 % de la nota final (2 punts).

Per a aprovar serà imprescindible entregar la memòria del treball de l'assignatura abans de la convocatòria d'examen a la qual es presente l'alumne o alumna (gener o juny). No s'admetran treballs presentats amb posterioritat a aquesta data i que no hagen estat supervisats pel professorat responsable.

b-      La presentació de temes teòrics en grups d'alumnes és obligatori i s'avaluaran a partir de l'observació d'aquesta intervenció. Això té assignat un 5 % de la nota final (0,5 punts).

c-      El 5 % restant (0,5 punts) es podrà obtenir a partir de l'entrega voluntària d'informes de les pràctiques de resolució de casos realitzats en les pràctiques de problemes.

 

Per a poder sumar cadascuna de les parts i, per tant, aprovar l'assignatura, cal obtenir almenys els percentatges que es detallen a continuació en quatre de les parts que componen la nota final:

Proves

Ponderació

Punts

Examen escrit:

1.      Examen objectiu teoria

2.      Examen de desenvolupament

 

25 %

10 %

 

2,5 (sobre 5)

1 (sobre 2)

 

Memòries i informes de pràctiques:

1.      Memòria treball de l'assignatura (N = 1)

2.      Informe cas presentació tema per part dels alumnes

 

 

10 %

5 %

 

1 (sobre 2)

0,5

Total

50 %

5

 

La nota global per a aprovar l'assignatura serà 5 punts (50%). Es considerarà un estudiant o estudianta no presentat si no ha realitzat cap dels exàmens (objectiu i de desenvolupament) en qualsevol de les dues convocatòries.

Finalment, es guardarà la nota obtinguda en cadascuna de les parts durant el curs acadèmic. 

L'itinerari alternatiu d'avaluació per a l'estudiantat que no assistisca a classe per incompatibilitat laboral o per malaltia, degudament justificat, consisteix en tres tipus de proves: examen objectiu de teoria (60 %), examen de desenvolupament de pràctiques (20 %) i treball de l'assignatura (20 %). Per a poder sumar cadascuna de les parts i, per tant, aprovar l'assignatura cal obtenir almenys els percentatges que s'especifiquen en cadascuna de les parts que componen la nota final.

Proves

Ponderació

Punts

Percentatge mínim

Punts mínims

Examen escrit:

1.      Examen objectiu teoria

2.      Examen desenvolupament

 

60 %

20 %

 

6 punts

2 punts

 

30 %

10 %

 

3 (sobre 6)

1 (sobre 2)

Memòries i informes de pràctiques:

3. Memòria treball assignatura

 

20 %

 

2 punts

 

10 %

 

1 (1 sobre 2)

Total

100 %

10

50 %

5

 

Es podrà optar a matrícula d'honor a partir d'una nota de 9 i es procedirà tenint en compte les qualificacions del grup total i el criteri de nombre de matrícules que es poden obtenir pel nombre de matriculats en el grup.D'acord amb l'article 11: Realització fraudulenta de proves d'avaluació:
 
1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre l'autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
 
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació corresponent de l'activitat. 
 
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de zero en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.