SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1034 - Història del Dret Foral Valencià

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:

1. Presentació d'un treball escrit, a elecció dels estudiants, seguint les directrius del professorat en cada curs (valorat en fins al 80%). Només es tindrà per presentat l'estudiant que presenti aquest treball escrit.

2. Exposició pública del treball i assistència obligatòria a les classes teòriques (20%). Aquestes qualificacions es guardaran per a totes les convocatòries del curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16