SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1041 - Comptabilitat Pública

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Contracte d'aprenentatge

40%

Criteris de superació

L'assignatura serà avaluada de forma contínua al llarg del curs acadèmic mitjançant la realització de treballs que representen el 40% de la nota final. Aquesta part no és recuperable en la segona convocatoria.

A més, es realitzarà un examen escrit que representa el 60% de la nota final.

Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtenir com a mínim un 4 en el examen escrit i en 5 en la nota final.

Es considerarà presentat a l'estudiant que realitze l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16