Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Contracte d'aprenentatge

100%

Criteris de superació

Perquè l’estudiant desenvolupe les competències de l’assignatura de forma autònoma, aprenent a aprendre i regulant el procés d’aprenentatge al seu propi ritme, l'alumne adquireix el compromís a implicar-se en el seu procés de forma activa. Aquesta condició és obligatòria per a tot l’estudiant pel fet de cursar aquesta assignatura.

El sistema d'avaluació (contracte d'aprenentatge) val el 100% dividit en les següents proves d'avaluació:

·       Examen escrit (60%)

·       Presentació oral (40%)

Per a aprovar l’assignatura, els estudiants estan obligats a aconseguir un mínim del 45% de la qualificació en cadascuna de les proves que composen el sistema d’avaluació.

·       Examen escrit: a fer el dia i hora estipulats per la pròpia titulació i de la que es sol informar amb antelació de forma pública (veure SIA). Consisteix en una sèrie d’activitats similars a les vistes durant el curs i poden incloure tant situacions escrites com orals. El seu valor es del 60% del valor total de la nota final.

 

·       Presentació oral: a realitzar abans de l’examen escrit davant del professor, en la data en que aquest dispose. Existeix la possibilitat de realitzar les proves en l’aula, durant el curs acadèmic i segons les directrius i consideracions que s’acorden amb el professor. La valoració d’aquesta prova serà del 40%.

A més, per a facilitar la millora en las qualificacions dels alumnes, s’estableix un sistema de nota addicional. Al llarg del curs existirà la possibilitat de realitzar activitats addicionals a les habituals. La realització adequada d’aquestes, així com una actitud participativa i activa en l’aula, permetrà sumar a les notes dels exàmens una nota addicional. L’únic requisit per a l’aplicació d’aquest percentatge és que l’alumne assolisca la nota mitja de 4,5 entre la prova escrita i l’oral. La valoració d’aquesta nota addicional serà de FINS 1 punt.

Sistema de recuperació (segona convocatòria del curs):

Es podran recuperar les 2 proves qualificables. Les qualificacions de les parts superades es guarden per a la segona convocatòria del curs. Es mantindran els mateixos criteris establerts per a la primera convocatòria. Aquestes qualificacions no podran guardar-se per al curs següent.

Criteris de “presentat” a l'assignatura:

La participació en qualsevol de les 2 proves serà raó suficient perquè l’alumne reba una nota i siga considerat presentat a l’assignatura.