SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix ​​a l'estudiantat per superar l'assignatura.

B) Especificar quines són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant o estudianta es considere presentat en una convocatòria.

La nota de l'assignatura serà la suma de la qualificació obtinguda en els dos tipus de proves.

La resolució de casos (prova tipus 2) permetrà l'avaluació de totes les competències incloses en l'assignatura, especialment, la capacitat de planificació i organització i la capacitat de treball en equip.

La resolució de casos es realitzarà mitjançant treball en equip, al llarg del quadrimestre, i per tant, serà no recuperable.

Es considera que una persona s'ha presentat a l'assignatura quan haja realitzat la prova escrita.

 

Quan s'haja aprovat la part teòrica, la nota de l'assignatura serà la suma de la qualificació obtinguda en els dos tipus de proves. En cas contrari l'assignatura no s'haurà superat.

En el cas que una persona no realitze el treball en equip al llarg del quadrimestre o no supere aquesta prova, la nota de l'assignatura serà:

1a convocatòria: No presentat.

2a convocatòria: la qualificació obtinguda en l'examen ponderada sobre 7, havent d'obtenir un 5 sobre 7 per a poder aprovar l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16