Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Pel que fa al programa en si, aquest consta de sis temes que tractaran de ser coberts en la seva totalitat. En cada un d'ells temes es farà un especial èmfasi en la faceta més aplicada al món de l'empresa, l'economia i les finances, sense deixar de banda els aspectes més formals i rigorosos en les classes teòriques. Treballar aquests temes en profunditat, especialment en el seu vessant pràctic, contribuirà a aconseguir professionals amb una elevada capacitat per abordar amb certes garanties d'èxit situacions no contemplades en els llibres de text. En aquest sentit, es potenciarà anar més enllà de l'anàlisi estadística i / o economètrica de cara a la interpretació dels resultats en un context empresarial.


Tema 1. Estimació puntual i per intervals de confiança

1.1 Introducció.
1.1 Estimadors puntuals i intervals de confiança d'una mitjana poblacional.
1.1 Interval de confiança per a la variància poblacional.
1.1 Interval de
confiança d'una proporció.
1.1 Factor de correcció per a una població finita.
1.1 Elecció del tamany adequat d'una mostra.
Bibliografia bàsica: Lind, D.A., W.G.Marchal i S.A.Wathen (2019), cap. 9.

Tema 2. Conceptes bàsics del contrast d'hipòtesis: contrastos d'una mostra

2.1 Introducció.
2.2 Fonaments de la metodologia del contrast d'hipòtesis.
2.3 Contrast d'hipòtesis Z per a una població normal amb variància coneguda.
2.4 Contrast d'hipòtesis t-Student per a la mitjana (desviació típica desconeguda).
2.5 Contrastos d'una cua.
2.6 Contrast d'hipòtesis Z per la proporció.
Bibliografia bàsica: Lind, D.A., W.G.Marchal i S.A.Wathen (2019), cap. 10.

Tema 3. Contrastos de dues mostres (two-sample tests)

3.1 Comparació de les mitjanes de dues poblacions independents.
3.2 Comparació de les mitjanes de dues poblacions relacionades.
3.3 Comparació de les proporcions de dues poblacions independents.
3.4 Contrast de la F per a la ràtio de dos variàncies.
Bibliografia bàsica: Lind, D.A., W.G.Marchal i S.A.Wathen (2019), cap. 11.

Tema 4. Anàlisi de la variància

4.1 Introducció.
4.2 Model i hipòtesis.
4.3 El contrast d'igualtat de mitjanes:
      a) La descomposició de la variabilitat.
      b) Construcció de l'estadístic
      c) Aplicació de l'contrast.
4.4 Validació de el model.
4.5 Comparacions múltiples.
4.6 Anàlisi de la variància amb dos factors.
Bibliografia bàsica: Lind, D.A., W.G.Marchal i S.A.Wathen (2019), cap. 12.

Tema 5. Mètodes no paramètrics: anàlisi de dades ordinals

5.1 Introducció.
5.2 La prova de signes.
5.3 Prova de rangs amb signe de Wilcoxon per a mostres dependents.
5.4 Prova de Wilcoxon de la suma de rangs per a mostres independents.
5.5 Prova de Kruskal-Wallis: anàlisi de la variància per rangs.
5.6 Correlació per ordre de rang.
Bibliografia bàsica: Lind, D.A., W.G.Marchal i S.A.Wathen (2019), cap. 16.

Tema 6. Nombres índex

6.1 Introducció.
6.2 Nombres índex simples.
6.3 Per què convertir dades en índexs?
6.4 Elaboració de nombres índex.
6.5 Índexs no ponderats.
6.6 Índexs ponderats.
6.7 Índex de valors.
6.8 Índex per especials.
6.9 Índex de Preus al Consumidor.
6.10 Canvis de la base.
Bibliografia bàsica: Lind, D.A., W.G.Marchal i S.A.Wathen (2019), cap. 17.