Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

La qualificació de l’estudiant, en una escala de 0 a 10, serà la suma de la puntuació obtinguda en les qüestions de teoria (fins a 7 punts) i en la resolució d’exercicis i problemes de pràctiques (fins a 3 punts). Per a superar l’assignatura serà suficient assolir una puntuació total de 5 o superior i realitzar necessàriament la prova comuna final.

L'avaluació dels continguts teòrics es descompon en dos parts: d'una banda, els alumnes de tots els grups hauran de desenrotllar un enunciat general del temari en la data de l'examen final (4 punts). L'altra part serà plantejada per cada professor en els seus grups per a reflectir el seguiment de les classes (3 punts). Tant esta part teorica especifica com la prova practica se desenrotllaran abans d'acabar el periodo de classes.

En la segona convocatòria, l'evaluació de la teoria constarà també de les dos mateixes parts i a esta qualificació se sumarà, en el seu cas, l’obtinguda en la recuperació de les pràctiques.

L’estudiant podria conservar per a juliol la nota d’una part, teoria o pràctica, si igualara o superara el 50 per cent de la seua puntuació màxima en la primera convocatòria.