SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

AE1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

El 80% de la qualificació definitiva de l'assignatura  si obtindrà amb la realització d'un examen escrit.

El 20% restant de la qualificació final es podrà obtenir per mitjà de la avaluació contínua al llarg del curs.

Per superar l'assignatura cal tenir un mínim de 4 sobre 10 en l'examen escrit.

La qualificació de l'avaluació continuada té validesa per a les dues convocatòries oficials del curs.

Es consideraran presentats els estudiants que hagin fet l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16