Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0932 - Laboratori Químic II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Laboratori

60%

Proves escrites

30%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació

Es proposa un únic itinerari d'avaluació en què compten totes i cadascuna de les activitats. La no assistència a alguna de les activitats d'avaluació previstes comportarà automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació.

Per aprovar l'assignatura és requisit que l'estudiant tingui aprovada (nota de 5 sobre 10) la part corresponent a el bloc de química orgànica i la part corresponent a el bloc de química inorgànica.

Cal remarcar el caràcter selectiu de la feina de laboratori i de la prova escrita. Aquestes dues proves són excloents i cal superar-les (nota de 5 sobre 10) en cada bloc, per poder aprovar l'assignatura.

 

a) Criteris de superació de l'assignatura

 

Química Inorgànica:

Laboratori (60%)

- Valoració de la feina de laboratori (preparació de les pràctiques, aplicació i desenvolupament de la metodologia adequada, treball en equip, actitud, llibreta de laboratori ...). (30%)

-Quadern de laboratori. (10%)

- Tractament de dades i discussió dels resultats obtinguts. (10%)

- Informe final. (10%)

• Per superar aquesta prova la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent.

Proves escrites (30%)

- Examen teòric final.

• Per superar aquesta prova la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent.

Participació en tutories i seminaris (10%)

- Participació en les tutories dedicades a la preparació de les pràctiques.

 

- Participació en seminaris dedicats a les presentacions orals.

- Participació en seminaris dedicats a tractament de dades i discussió de resultats.

Química Orgànica:

Laboratori: pràctiques individuals cada dia es valora el treball i destresa de l'estudiant al laboratori (ev. Contínua) 60

Participació en seminaris i tutories: s'avalua l'assistència i el grau de participació en els seminaris i tutories així com la resolució d'una sèrie de qüestions teòriques sobre les sessions de laboratori. 10

Proves escrites; s'avaluarà el quadern de laboratori, que es dugui a el dia i que es faci de manera professional, seguint les pautes i normes d'un laboratori d'R + D 30

 Total: 100

L'estudiant que no superi la part de QO en primera convocatòria, haurà de recuperar la part de laboratori i la prova escrita realitzant un examen que consistirà en dur a terme un procediment experimental al laboratori, a la fi de el qual haurà de lliurar un informe del que ha fet redactat de manera idèntica a si es tractés d'un quadern de laboratori.

Al llarg de el desenvolupament de l'procediment experimental la persona responsable de l'avaluació valorarà les seves habilitats en el maneig de l'instrumental i les tècniques de laboratori així com el compliment de totes les normes a seguir en un laboratori de química orgànica, el que suposarà la nota de la part de laboratori. Mentre que l'avaluació de l'informe que lliuri a la fi de la sessió pràctica suposarà la nota de la prova escrita.

La recuperació de la participació en seminaris i tutories, si fos el cas, es farà lliurant una sèrie de qüestions proporcionades prèviament per la persona responsable de l'avaluació.

 

b) Criteris per a ser considerat presentat o presentada en una convocatòria

Es considerarà a l'alumne o alumna com presentat en el cas de realitzar al menys el 60% de les pràctiques de laboratori o es presenti a l'examen escrit.

c) Criteris de recuperació de l'assignatura en segona convocatòria

L'estudiant que no superi qualsevol de les parts (QO / QI) en primera convocatòria, haurà de recuperar la part de laboratori i la prova escrita realitzant un examen que consistirà en dur a terme un procediment experimental al laboratori, a la fi de el qual haurà de lliurar un informe del que ha fet redactat de manera idèntica a si es tractés d'un quadern de laboratori.