Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc temàtic 1: Equilibri de les reaccions químiques

Unitat temàtica 1: Equilibri químic

Reacció química. Equilibri químic, Constant d'equilibri. Relació entre les constants d'equilibri. Equilibris entre gasos. Significat del valor numèric d'una constant. Factors que afecten a l'equilibri. Principi de Le Chatelier.

Unitat temàtica 2: Introducció a les reaccions en dissolució aquosa

Naturalesa de les dissolucions aquoses. Concentracions de solut. Tipus de reaccions químiques en dissolucions aquoses. Reaccions àcid-base. Reaccions de formació de complexos. Reaccions de precipitació. Reaccions d'oxidació-reducció.

Unitat temàtica 3: Reaccions àcid-base

Reaccions àcid-base. Autoionització de l'aigua i escala de pH. Constant d'equilibri àcid-base. Càlculs de concentracions en equilibris àcid-base. Sistemes àcid-base monopròtics. Sistemes àcid-base polipròtics. Propietats àcid-base de les sals. Dissolucions amortidores. Valoracions àcid-base

Unitat temàtica 4: Reaccions de formació de complexos

Complexos de coordinació. Tipus de lligands i complexos. Constants de formació. Interacció entre equilibris de formació de complexos i àcid-base. Constants condicionals. Àcid etilendiaminotetracètic (EDTA).

Unitat temàtica 5: Reaccions de precipitació

Solubilitat i producte de solubilitat. Criteris per a la precipitació i la precipitació completa. Precipitació fraccionada. Factors que afecten la solubilitat dels precipitats. Solubilitat i pH. Solubilitat i formació de complexos.


Bloc temàtic 2: Energia de les reaccions químiques i electroquímica

Unitat temàtica 6: Termoquímica. Termes bàsics en termoquímica.

Calor. Calors de reacció i calorimetria. Treball. El primer principi de la termodinàmica. Calors de reacció: DU i DH. Determinació indirecta de DH: llei de Hess. Entalpies de formació estàndard. Els combustibles com a font d'energia.

Unitat temàtica 7: Espontaneïtat: entropia i energia de Gibbs

Espontaneïtat: significat del canvi espontani. El concepte d'entropia. Avaluació de l'entropia i canvis entròpics. Criteris d'espontaneïtat: el segon principi de la termodinàmica. Variació de l'energia de Gibbs estàndard, DG º. Relació entre DGº i equilibri. Dependència de DGº amb la temperatura.

Unitat temàtica 8: Electroquímica

Potencial d'elèctrode. Potencials estàndard. Potencial de cel·la (Ecel), DG i Keq. Ecel en funció de la concentració. Bateries i piles: obtenció d'electricitat a partir de reaccions químiques. Corrosió. Electròlisi. Processos industrials d'electròlisi.


Bloc temàtic 3: Velocitat de les reaccions químiques

Unitat temàtica 9: Cinètica química

Velocitat de reacció. Mesures de velocitats de reacció. Dependència de la velocitat amb la concentració: equació de velocitat. Ordre de reacció. Dependència de les velocitats de reacció amb la temperatura.

Bloc temàtic 4: Química dels grups funcionals orgànics

Unitat temàtica 10: Introducció a la química orgànica

Grups funcionals. Teoria d'enllaç de valència: enllaç en les molècules orgàniques. Forces intermoleculars. Punts de fusió i ebullició de substàncies orgàniques. Solubilitat.