Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

43,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 95
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer els tipus principals de reacció química i els seus principals característiques associades.

Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.

Conèixer i saber usar els aspectes principals de terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.

Conèixer les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories emprades per a descriure'ls.

Resultats d'aprenentatge

Tenir un concepte clar dels aspectes més bàsics de la química que es relacionen amb les lleis ponderals, el concepte de mol i nombre d’Avogadro, l’ús de masses atòmiques i moleculars, unitats de concentració i l’estequiometria en les transformacions químiques.

Tenir coneixements bàsics de termodinàmica i cinètica química: les principals funcions termodinàmiques que controlen l’espontaneïtat i l’equilibri en les transformacions químiques; el progrés temporal d’aquestes en termes de velocitat de reacció i la seua dependència amb la temperatura i la concentració de les substàncies reaccionants.

Poder resoldre qualsevol problema bàsic relatiu a la determinació de les fórmules empíriques i moleculars dels compostos. Saber expressar la composició de les substàncies químiques i de les seues mescles en les unitats estàndard establides. Saber resoldre problemes quantitatius senzills relatius als processos químics, tant en equilibri com des d’un punt de vista cinètic.

Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la química.

Disposar d’uns coneixements bàsics, però prou amplis, que permeten l’adquisició, d’una manera efectiva, de coneixements més específics dins de cada una de les àrees de la química (analítica, biològica, física, inorgànica i orgànica).

Aprendre el significat l’equilibri químic, la constant d’equilibri i els aspectes quantitatius que es deriven d’això, en particular en els equilibris en sistemes iònics en dissolució.

Adquisició de coneixements bàsics relatius a l’estructura i reactivitat dels compostos químics inorgànics i orgànics més comuns.