Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0908 - Noves Tecnologies de la Informació i Computació Aplicades a la Química (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Per a aprovar l’assignatura, la nota global ha de superar el 5. Cas que l’estudiant no aprove en la convocatòria ordinària de Juny, se guardarà, per a recuperació de Juliol, l’avaluació de la participació en seminaris, tutories i de la resolució de problemes que es realitzarà al llarg del curs (20% de la nota) . No se guarden les notes parcials entre un curs i un altre.

L’assistència a pràctiques és obligatòria. La no assistència no justificada suposa perdre el dret a la part d’avaluació contínua (20% de la nota).

Únicament es considera “no presentat” aquell estudiant o estudianta que no realitze les pràctiques de l’assignatura ni tampoc realitze cap examen/test.