Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 

10.1. Les probes per aprovar aquesta assignatura son:

 

SEGONS VERIFICA

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals 

(En grup; No recuperable)

10% 

Resolució de casos

10%

Prototip/projecte final

(En grup; No recuperable)

30% 

Examen

30%

 

10.2.

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l'examen final amb la qualificació des diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'esta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) total entre totes les activitats i proves.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors..

Es considerarà "Presentat" qui presente l'examen final (o porfoli) i totes les proves requerides. Totes les proves avaluables podran realitzar-se en valencià, castellà o anglés.

L'avaluació d'aquesta assignatura és contínua i s'estructura en 3 pràctiques a desenvolupar al llarg del semestre (Presentacions orals 10%, Elaboració de treballs acadèmics (mapa conceptual) 20% i Prototip/projecte final 30%) + la participació activa en les activitats i les discussions de classe + el lliurament d'un *porfolio final d'aprenentatge continu que inclourà l'activitat associada al seminari obligatori (corresponent al 30% de l'Examen final 30% + la Resolució de casos 10%)*.

*Qui no assisteixi de manera continuada a les classes o no realitzi cadascun dels lliuraments en la data indicada, la P1. Dinamització i la P3. Projecte final no seran recuperables i perdran el dret a ser avaluats per mitjà del Porfoli. En aquest cas, hauran de presentar-se en la data oficial de l'examen a unes proves finals equivalents amb preguntes tipus assajo/desenvolupament i resolució de problemes. En aquest cas, aspiraran a un màxim del 60% de la nota final de l'assignatura (al no poder accedir al 10% de la P1 i el 30% de la P3, en grup i d'avaluació conitnua). Aquest serà el cas també dels qui, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu o participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, principalment), no puguin assistir a les classes i al seminari. Per a notificar-ho, hauran de posar-se en contacte amb la professora durant les primeres setmanes del curs (SEMPRE ABANS DEL 5 D'OCTUBRE DE 2020) per a acreditar la seva situació i sol·licitar una tutoria obligatòria presencial (o per videoconferència) per a parlar-ho. En el supòsit d'aprovar-se la seva excepcionalitat, es presentaran a l'Examen final en la data oficial (podent aconseguir una nota final màxima 6 al no poder realitzar les pràctiques d'avaluació contínua en grup).