Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ

La part teòrica de l'assignatura es valora amb sis punts i s'avaluarà a través d'un examen escrit que constarà de quatre preguntes breus amb una puntuació d'un punt per pregunta i una pregunta a desenvolupar un tema de manera argumental dels treballats en el temari amb una puntuació de dos punts.

L'avaluació del seminari es realitzarà amb la incorporació d'una pregunta en l'examen teòric final al voltant d'allò comentat en el seminari. Aquesta pregunta es valora amb un punt. És a dir, de les quatre preguntes breus una estarà relacionada amb el contingut discutit en el seminari.

La part pràctica de l'assignatura es valora amb quatre punts que s'obtindran amb la realització d'una sèrie de pràctiques dutes a terme en l'aula. En total es realitzaran nou activitats pràctiques.

Les pràctiques consistiran en un conjunt variat d'activitats: treballs de recerca, posada en comú i debat de dilemes morals, proves objectives de lectures, treball de camp, pràctiques de resolució de problemes en l'aula i treball final.


CRITERIS D'AVALUACIÓ

En ambdues parts es tindran en compte amb rigor els següents criteris d'avaluació:

- Demostrar que s'han adquirit els coneixements necessaris sobre les temàtiques tractades al llarg del curs.

- Demostrar capacitat d'utilitzar els conceptes i termes de l'ètica i deontologia professional de la publicitat de manera adequada, sent capaces d'utilitzar-los per a analitzar la realitat actual.

- Demostrar capacitat argumentativa i dialògica per a l'anàlisi i per a la resolució de conflictes morals relacionats amb l'activitat publicitària, sabent utilitzar el llenguatge acadèmic apropiat, tant oral com escrit.

- Demostrar capacitat d'anàlisi eticocrítica en l'àmbit de l'activitat publicitària.


REQUISITS PER A LA SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA

En la part teòrica s'ha d'aconseguir una puntuació mínima de tres punts (sobre sis) per a poder aprovar l'assignatura.

La realització de l'examen teòric és condició imprescindible per a considerar que s'ha presentat a una convocatòria.

La part pràctica és fonamental per a aconseguir que la suma de la teoria i la pràctica siga superior a cinc. En cas d'obtenir un tres en la part teòrica però no sumar en la part pràctica la puntuació suficien,t s'ha de repetir l'examen per a obtenir una nota superior.

En el cas de no aprovar la part teòrica, la nota de pràctiques es guarda per a la convocatòria de juny encara que no per al curs següent.


RECUPERACIÓ D'EXERCICIS DE PRÀCTIQUES

La recuperació de les proves es farà al final del semestre.