Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0940 - Comunicació Política

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Procés d'avaluació entre estudiants

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superacióL’assistència al 85% de les classes i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.


La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.


No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.


Es considerarà "Presentat/Presentada" qui presente exercicis corresponents als sistemes d'avaluació "elaboració de treballs acadèmics" o “resolució de casos”, o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.