Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0931 - Periodisme Especialitzat

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat/a en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

“Examen escrit individual” (35%). Prova individual. Recuperable en 2a convocatòria

“Prototips” (40%). Pràctica recuperable de manera individual en 2a convocatòria.

"Elaboració de treballs acadèmics" (10%). Pràctica individual. Recuperable de manera individual en 2a convocatòria.

"Presentacions orals i pòsters" (5%). Prova avaluable de manera individual dins de l'aula. No recuperable en 2a convocatòria.

"Observació/Execució de tasques i pràctiques" (10%). Prova individual associada a l'activitat de Seminari. És necessària l'assistència al Seminari per a optar a la seua avaluació en primera convocatòria. L'activitat es completa amb el lliurament d'un treball d'associat al tema del Seminari. És recuperable de manera individual en 2a convocatòria. Per a la recuperació del Seminari, el/la alumne/a haurà de proposar una ponència relacionada amb l'assignatura i, una vegada confirmada la seua validesa per la professora, farà el treball corresponent.

No realitzar alguna de les proves suposa un 0 i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/a" qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.
 

Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.