Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0929 - Empresa Periodística

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

 

El 50% de la nota corresponent a l’ Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes s’obté de la part teòrica de l’assignatura. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 10% de la nota corresponent a presentacions orals i  posters i s’obté mitjançant l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

El 40% de la nota corresponent correspon a la part pràctica de l'assignatura i es desglossa en les següents activitats: 

Elaboració de treballs acadèmics(15%)- dinàmiques de grup a l’aula. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part no és recuperable

Projectes (25%)- tallers i focused praxi (25%). La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria.

Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs excepte la part de elaboració de treballs acadèmics. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen oral o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables