PE0928 - Ciberperiodisme

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Prototips

25%

Projectes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Resolució de casos

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.


La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació: 


El 25% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per aprovar és de 5.


El 10% corresponent a la resolució de casos i les presentacions orals i pòsters s’obté de l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per aprovar és de 5.


El 55% de la nota corresponent a l'elaboració de treballs acadèmicsprojectes i prototips, corresponents a la part pràctica de l'assignatura, es desglossen en les següents activitats:


            10% - Anàlisi d’un cibermitjà (individual). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria de forma individual.


            20% - Elaboració d’un reportatge multimèdia (en grup). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria de forma individual.


            25% - Creació d’un cibermitjà (en grup). Aquesta part no és recuperable.


            A les tres activitats, la nota mínima exigida per aprovar és de 5.


El 10% corresponent a l’observació i execució de pràctiques s’obté mitjançant l’elaboració d’un reportatge mitjançant la tècnica del Mobile Journalism. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part no és recuperable.


No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.


Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.