Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0926 - Informació Televisiva

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Projectes

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

 

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació: 


El 25% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per aprovar és de 5.


El 10% corresponent a l'elaboració de treballs acadèmics i l'observació/execució de tasques i pràctiques s’obté de l’assistència obligatòria al seminari i de la realització d’un exercici vinculat a aquesta activitat. La nota mínima exigida per aprovar és de 5.


El 65% de la nota corresponent a la resolució d'exercicis i problemesprojectes i prototips conforma la part pràctica de l'assignatura, que es desglossa en les següents activitats:


      Pràctica 1. Gravació i edició de talls de veu (10%).

      Pràctica 2. Elaboració d’una notícia a partir d’un brut (10%).

      Pràctica 3. Redacció, gravació i edició d’un speech (10%).

      Pràctica 4. Elaboració d’una notícia amb material gravat per l’alumnat a l’entorn de l’UJI (15%).

      Pràctica 5. Elaboració d’una notícia de tema no vinculat a l’UJI amb material gravat per l’alumnat i speech (20%).


      Per a cadascuna de les 5 pràctiques, la nota mínima exigida per aprovar és de 5. 

    

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.