PE0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà sessions teòriques, basades en la metodologia de la classe magistral, amb sessions pràctiques, centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat (tant de manera individual com grupal). La distribució de les classes serà la següent:

- 2 hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants) 

- 2 hores de pràctiques setmanals (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

Les sessions teòriques consten de l'exposició de la docent combinada amb les aportacions derivades del treball de l'alumnat previ a la sessió, a partir del material subministrat a través de l'aula virtual. Cadascun dels temes que integren el programa comptarà amb un material de suport, que són de caràcter obligatori (motiu pel qual es consideraran matèria d'examen).

El contingut de les pràctiques de l'assignatura s'organitza a partir de diverses activitats, que corresponen amb:

- Treballs acadèmics (25%), realitzats en grups de 5 persones. Inclou la preparació de treballs de recerca i una activitat de seguiment de l'actualitat informativa vinculada amb els temes que cobreix l'assignatura.

- Presentació oral (10%). Consisteixen en presentacions dels treballs acadèmics. S'utilitza els formats de debat dirigit a l'aula i d'exposició. La presentació és una nota individual.

Igualment, l'assignatura comptarà amb un Seminari d'assistència obligatòria, el contingut de la qual estarà vinculat amb el contingut del temari. El seminari consta de l'assistència a una ponència i la preparació d'un treball de Resolució de casos (10%)