Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

35%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

a) La nota mínima exigida para que el/la estudiante supere la asignatura es un 5 sobre 10 en total, tras hacerse la media ponderada entre teoría y práctica

b) Para considerar presentado a un/una estudiante es necesario cumplir las dos siguientes indicaciones:

    - Cumplimentar y entregar las pruebas de teoría (con un máximo de cuatro faltas de asistencia a sesiones de teoría).

    - Realizar y entregar los trabajos de prácticas (con un máximo de dos faltas de asistencia a sesiones de prácticas).

c) En segunda convocatoria son recuperables cualquiera de las pruebas o trabajos que, en primera convocatoria, hubieran supuesto tener la calificación de la asignatura como suspendida o no presentada.