Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

El 60% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

El 30% de la nota corresponent a elaboració de treballs acadèmics correspon a la part pràctica de l'assignatura. A totes les activitats, la nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

·         PRÀCTICA 1 (5%) A partir del visionat d'un documental sobre el desenvolupament dels videojocs i els mons virtuals en Internet, es planteja un exercici d'identificació i anàlisi dels principals efectes mediàtics d'aquests continguts a nivell social i individual.

·         PRÀCTICA 2 (5%) Pràctica dividisca en dues parts. Primer, a partir del visionado d'un documental sobre la crisi de la premsa actual, es proposa realitzar la identificació i classificació dels diferents mitjans de comunicació que apareixen i els seus usos socials. I segon, a través de l'anàlisi de la programació televisiva en la cartellera d'un periòdic, s'haurien d'identificar i analitzar els diferents usos socials que planteja cada programa de la graella

·         PRÀCTICA 3 (5%) A partir del visionat d'un documental informatiu i d'un quadre facilitat pel professor la pràctica planteja la realització de dos exercicis. Primer, una anàlisi comparativa de les principals funcions detectades dels mitjans de comunicació i de la publicitat des d'ambdues perspectives. I segon, una valoració crítica personal de la vigència de cada perspectiva davant evolució en l'últim mig segle en tres qüestions: en el tipus de publicitat dominant, les campanyes de conscienciació social, i la imatge pública i els rols socials de la dona

·         PRÀCTICA 4 (5%) A partir del visionat d'un documental televisiu sobre la lluita actual entre les empreses mediàtiques i els usuaris d'Internet per la distribució de continguts en la xarxa, l'alumne haurà d'identificar els arguments d'ambdues parts i realitzar una anàlisi i interpretació d'aquest conflicte des dels plantejaments i conceptes de la teoria crítica.

 

·         PRÀCTICA 5. (10 %) Anàlisi individual d'un llibre específic sobre la perspectiva dels estudis culturals assignat a tot un grup de treball (4-5 membres) al començament del semestre (extensió màxima 10 fulles i compliment de certes normes tipogràfiques) i Presentació pública de la postura conjunta del grup davant el text analitzat (síntesi dels resultats dels diferents treballs individuals) (màxim 15 minuts per cada grup).. Aquesta part no és recuperable en segona convocatòria.

 

El 10% de la nota corresponent a presentacions orals i pòsters s´obté de l’assistència al seminari i un treball individual relacionat amb el contingut d’aquest.

Totes les proves avaluables, excepte la pràctica 5, seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.