Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació

  •  L’assistència al 85% de les classes de pràctiques és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.
  •  La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

 

Prova

Ponderació i recuperabilitat

Portfolio d’aprenentatge

50%

Fòrum virtual d’anàlisi (individual)

10% (recuperable)

Seminari (per parelles)

10% (no recuperable)

Elaboració de referències (per parelles)

15% (recuperable)

Recerca i cites de fonts (individual)

15% (recuperable)

Projecte

50%

Pitching documental (grup)

10% (no recuperable)

Dossier documental escrit (grup)

40% (recuperable)

 

     La nota mínima exigida per a aprovar l’assignatura és de 5. Es necessari obtenir una nota mínima de 5 en cada grup de proves (en la suma de les tasques associades al portfolio d’aprenentatge i de les tasques del projecte).

  • No realitzar algunes de les proves en els temps i formes estipulats en cada cas suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Les proves vinculades a la presencialitat (seminari i pitching documental) no són recuperables. La resta de proves avaluables seran recuperables en la segona convocatòria. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
  • Es considerarà "Presentat/Presentada" qui realitze i entregue el dossier documental escrit associat a la prova del projecte. Per tant, no entregar aquesta activitat suposa ser considerat “No presentat/presentada”.