Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0947 - Muntatge i Postproducció Audiovisual

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

60%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder fer l'avaluació d’aquesta assignatura, la qual segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

L’assignatura s'avalua a partir de quatre pràctiques, tres d’elles en grup i una individual, les instruccions detallades de les quals es publicaran en l’Aula Virtual i s'hi entregaran mitjançant les corresponents tasques. Aquestes consisteixen en:

- Tres muntatges diferents i els corresponents projectes escrits (60% de la nota final).

- Un treball teòric d’anàlisi individual (30% de la nota final)

- L’assistència suposa un 10% de la nota final. L’assistència al seminari de l’assignatura és obligatòria.

Totes les proves són recuperables. Les pràctiques es duran a terme en grups de sis persones, aproximadament, i en horari de pràctiques de l’assignatura.

L’estudiantat que, per motius justificats (coincidència de l’horari laboral amb el lectiu, participació en programes de mobilitat fora de l’UJI, etc.) no puga acudir a classe sistemàticament han de contactar amb el professorat, durant la primera setmana del curs, per a notificar i acreditar la seua situació, en funció de la qual es determinarà el pla de treball a seguir per a superar l’assignatura.

L’estudiantat que no puga acudir a les classes ha de presentar el mateix treball teòric, i seguir un programa de pràctiques paral·lel, definit al principi del curs amb el professorat, i presentar-les mitjançant les tasques de l’Aula Virtual el mateix dia que la resta de companys i companyes, és a dir, la data que el SIA marque com a dia d’avaluació.

Podrà tenir-se en consideració factors tals com l’assistència a altres activitats no lectives suggerides pel professorat, la realització de treballs relacionats amb aquestes propostes, o altres que puguen sortir per iniciativa de l’estudiantat, la participació i actitud en classe, aquests factors poden sumar fins a mig punt suplementari.

No realitzar algunes de les proves suposa un zero i, per tant, la impossibilitat de fer la mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà «Presentat o presentada» qui haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables. Tots els treballs s’han d’entregar mitjançant les tasques habilitades en l’Aula Virtual.