Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ

SEGONA CONVOCATÒRIA

OBSERVACIONS

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ

% EN LA NOTA FINAL

RECUPERABLE / NO RECUPERABLE

% EN LA NOTA FINAL

REQUISITS

Portafolis d’aprenentatge

50%

Recuperable

50%

Nota mínima 5 per a fer la mitjana

Presentacions orals

20%

No recuperable

0%

No s'exigeix nota mínima

Treballs acadèmics

20%

Recuperable

20%

Nota mínima 5 per a fer la mitjana

Resolució de casos

10%

No recuperable

0%

No s'exigeix nota mínima

 

• La qualificació global serà el resultat de la qualificació obtinguda per la suma de les diferents proves avaluadores. La nota final serà el resultat de la suma de cada nota ponderada. Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5) total entre totes les activitats i proves.
• Ja que l'elaboració de treballs en grup es traduirà en una nota individual, la participació en l'elaboració i presentació d'aquests és requisit imprescindible perquè l'alumnat siga avaluat.
• Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han sigut superades.
• Les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
• L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu o participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, principalment), no puga assistir a les classes, haurà de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les dues primeres setmanes del curs per a notificar i acreditar la seua situació.
• Es considerarà
«Presentat o presentada» qui entregue almenys el 60% del total de les proves avaluables.

- Actuacions fraudulentes, autenticitat i autoria.
En qualsevol prova, l'alumnat està obligat a complir les regles sobre autenticitat i autoria. Les conductes o actes que les contravinguen implicaran la qualificació de zero en la prova, en aquesta convocatòria, sense perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l'estudiant o estudianta i, si escau, la sancióprocedent d'acord amb la legislació vigent.
És recomanable consultar la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau:

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/jzye5h3mxofdcvse0k8mgnfrznrknncf