SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0925 - Programació en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura parteix d'una metodologia que separa entre teoria i pràctica, les quals es desenvolupen de manera alternada. La teoria es basa en exposicions de temes teòrics per part del professorat, les quals es complementen amb exercicis i exemples relacionats amb els coneixements impartits. En la fase pràctica s'estimula l'assimilació de conceptes a través del treball individual i grupal de l'alumnat, els quals es relacionen amb els temes principals de la matèria.

Al començar el semestre es dividirà el conjunt global d'alumnat en dos grups (L1 i L2), de 45 alumnes cadascun, per a la seua posterior subdivisió en grups de no més de cinc persones, per a treballar-hi la proposta pràctica grupal.

L'assignatura es complementa amb un seminari. L'assistència de l'alumnat a aquest seminari és obligatòria. L'alumnat haurà de preparar de manera individual una reflexió i/o anàlisi relacionada amb el seminari, en funció de les directrius que se li atorguen.

L'assignatura combina sessions presencials, treball en laboratori i treball autònom per part de l'alumnat. Aquest haurà de complir amb totes les fases per a superar l'assignatura. Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'assistir a les sessions teòriques, al seminari i a les sessions pràctiques. Així mateix, haurà d’entregar els exercicis i exemples plantejats i les pràctiques programades i complir els terminis establits en el cronograma de l'assignatura.

Les sessions pràctiques ocupen 4 hores setmanals (2 hores teoria i 2 hores pràctica). El temari teòric es troba completat amb el temari pràctic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16