Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

35%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

La qualificació global per a l’alumnat del curs serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l'examen escrit (50%) amb la qualificació de les diferents pràctiques (50%) i per a fer la mitjana i superar l'assignatura, cal obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova: el teòric i els pràctics.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria, la qual segueix el mètode d'avaluació contínua.

En segona convocatòria serà imprescindible superar l'examen i entregar els treballs pràctics, els quals podran ser elaborats individualment. La part de l’avaluació corresponent a «Presentació oral i pòster» i «Observació i execució de tasques» no serà recuperable en segona convocatòria.

Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.

Tots els treballs han d’entregar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual.