Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en les diferents proves d’avaluació, que apareixen en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, l’alumnat haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 de 10) en cadascun dels tipus de proves d'avaluació descrits.
L'assistència a les classes pràctiques és necessària en un mínim del 85% per a fer l’avaluació en primera convocatòria que segueix el mètode d'avaluació contínua.
No realitzar alguna de les proves d'avaluació suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana per a superar l'assignatura en primera convocatòria.
Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a la prova final de cada convocatòria, o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.
Tots els treballs han d’entregar-se per mitjà de l'Aula Virtual de l'assignatura.
L'estudiantat tindrà oportunitat de recuperar les mateixes proves d'avaluació de la primera convocatòria, tret de les presentacions orals i pòsters (10% de la nota). I tan sols tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat (5 de 10).