Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ

  • Part teòrica: es valora amb 6 punts i s'avalua amb un examen escrit, que constarà de 4 preguntes breus (1 punt per pregunta) i 1 pregunta de desenvolupament d'un tema del programa (2 punts). Seminari: s'avalua amb la incorporació d'una pregunta sobre el seminari en l'examen teòric final. Aquesta pregunta es valora amb 1 punt. Per tant, de les 4 preguntes breus que conté l'examen, una estarà relacionada amb el contingut discutit en el seminari.
  • Part pràctica: es valora amb 4 punts, que s'obtindran a partir d'una sèrie de pràctiques realitzades a l'aula i que es pujaran a l'Aula Virtual. Les puntuacions de cada pràctica varien en funció de l'esforç i del treball que requerisca cada tipus d'exercici (treballs de recerca, debats, resolució de problemes a l'aula...).

Per a superar l'assignatura, s'haurà d'aprovar cada tipus de prova avaluable. Per a fer mitjana, en la part teòrica i en la part pràctica s'haurà d'aconseguir una puntuació mínima del 50% (3 punts sobre 6 en la part teòrica i 2 punts sobre 4 en la part pràctica).

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i l'assistència al seminari són necessàries per a ser avaluat dels exercicis i treballs corresponents.

Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.

Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

TIPUS DE PROVA

Examen escrit individual (60%). Recuperable en 2a convocatòria.

Elaboració de treballs acadèmics (20%). 3 proves, individuals (1) i grupals (2). És recuperable en 2a convocatòria.

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis (10%). Treball en grup (5 components) dins de l'aula. No recuperable de manera individual en 2a convocatòria.

Observació/execució de tasques i pràctiques(10%). Treball dins de l'aula. No recuperable de manera individual en 2a convocatòria.

No realitzar alguna de les proves suposa un 0.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

ALTRA INFORMACIÓ

Dins dels criteris d'avaluació es considera un assumpte prioritari l'ortografia. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:

Faltes greus: errors ortogràfics (v/b, s/x, i/ll, h/*, etc.). Una falta greu suposa 0,5 punts menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·la l'exercici en la seua totalitat.

Faltes lleus: els errors d'accentuació (titlles) es penalitzaran amb 0,25 menys; i els errors de concordança entre subjecte i verb; i errors de puntuació (punts, comes, etc.), amb 0,1 menys.