SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Procés d'autoavaluació (oral, escrita, individual, grupal)

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

Avaluació continua (30%)

[Presentacions orals i pòsters (5%) + treballs acadèmics (10%) + procés d’autoavaluació (15%)]

L’estudiantat haurà de presentar diferents activitats i tasques escrites durant el curs. Informació detallada sobre aquestes tasques acadèmiques es proporcionarà en classe, així com la data exacta de l’entrega. Aquesta part no es pot tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria en juny es guardaran per a la segona convocatòria en juny/juliol. Aquesta avaluació continua és opcional per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Examen escrit

L’estudiantat ha de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes tant teòrics com pràctics, relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'obtenir almenys un 35% del 70% d'aquest examen escrit. Consulteu el SIA per a saber la data oficial d’aquest examen. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

NOTA: Es considerarà com a presentat o presentada l’estudiantat que es presente a l’examen final escrit. La nota de l’avaluació continua es mantindrà durant el mateix curs acadèmic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16