Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les pràctiques, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.
Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
L'assistència al 85% de les classes teòriques i les practiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua. L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, etc.), no puga assistir a les classes ha de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les dues primeres setmanes del curs, per a notificar i acreditar la seua situació, a fi de determinar el pla de treball a seguir per a superar l'assignatura.
Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a l’examen escrit i haja realitzat el 100% de les pràctiques. No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria
Actuacions fraudulentes, autenticitat i autoria
En qualsevol prova, l’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria. Les conductes o actes que les contravinguen implicaran la qualificació de zero en la prova.
Les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb qualificació numèrica de zero, en la convocatòria, sense perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l’estudiant o estudianta i, si escau, la sanció procedent d’acord amb la legislació vigent.