SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació

 

a) L'alumnat ha d'obtenir una nota mínima de 25% en cada un dels tipus de prova, especificats en l'apartat 10.1.

Per al cas concret de la prova Projectes serà imprescindible obtenir un 15% en la part corresponent al dossier documental i un 10% en la part corresponent al taller del tema 4.

b) La qualificació final serà el resultat de la suma de les proves que es detallen a continuació:

Per a la prova Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers (50% de la nota final) serà necessari realitzar les següents activitats:

- Dossier de pràctiques d'entrega programada, contínua i obligatòria al llarg de tot el curs (30%): Les pràctiques consistiran en la realització d'activitats de seguiment de continguts (tallers pràctics de l'assignatura). Les dates de lliurament s'indicaran a l'aula. És obligatori lliurar les pràctiques de cada taller, de la manera indicada a l'aula pel professorat (impreses, per correu electrònic o per mitjà de l'Aula Virtual). L'agrupació de l'alumnat per al treball pràctic s'especifica en cada taller.

- Enredad@s (10% de la nota final): Espai virtual de trobada. Es tracta d'un punt virtual de trobada, de participació individual, on l'alumnat ha d'aportar informació d'interès per a la resta de la classe.

- Seminari (10% de la nota final): Es realitzarà un seminari teoricopràctic que atenga algun aspecte professional dins de l'àmbit de les ciències de la comunicació, des de la perspectiva informativa.

Per a la prova Projectes cal:

- Realitzar el taller corresponent al tema 4 de l'assignatura (20% de la nota final).

- Entregar un dossier documental final, preparat en grup (30% de la nota final).

És imprescindible aprovar cadascuna de les proves de Portafolis i Dossier per a fer mitjana.


Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per a establir els criteris de presentació o no presentació a l'assignatura:

 
 R01. Lliurament de documentació. L'avaluació de les activitats i proves requereix el lliurament de la documentació corresponent en el termini i forma estipulats prèviament per a cada activitat.
      
  R02. Participació mínima per a avaluació. Es computarà l’avaluació específica de la prova "Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers” quan s’hagen realitzat un mínim del 80% de les activitats proposades.
 R03. Vigència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent, sempre que la seva qualificació sigui igual o superior al 50% en cada cas.

 R04. Compensació per nota acumulada. A la primera convocatòria ordinària, qui tinga una nota acumulada igual o major de 5 entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguen superades perquè la seua qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar o presentar de nou les proves per a la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà aquesta nota acumulada. Queda exceptuada d'aquesta regla la prova Projectes.

 R05. Recuperació d'activitats d'avaluació. En la segona convocatòria ordinària es podran lliurar aquelles tasques que no estiguen superades en primera convocatòria segons els termes i terminis establerts pel professorat.
 
R06. Presentació a la convocatòria. Es considerarà com a presentat o presentada a la convocatòria qui haja entregat el dossier documental final de la prova Projectes i almenys el 60% de les activitats de la prova Portafolis en la convocatòria corresponent. 
 

 

 Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16