SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teòric-pràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs comprèn tres hores de classe setmanals, les quals s'impartiran sense distingir entre classes teòriques i classes pràctiques. Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del SIA les activitats avaluables es poden exigir en qualsevol d'elles.

El mètode didàctic utilitzat en l'assignatura implica una combinació de diferents tipus d'activitats, com s'explica tot seguit. Tota la informació detallada relativa a aquestes activitats s'anirà publicant a l'aula virtual de l'assignatura.

 

Activitats entregables prèvies a la sessió. S'han preparat activitats perquè l'estudiant les prepare i entregue abans d'algunes de les sessions seguint les instruccions de la professora. El propòsit d'aquestes activitats és cridar l'atenció sobre el contingut del tema i preparar alguns dels continguts que es treballaran en la sessió corresponent. Aquest tipus d'activitats es programen seguint l'anomenada classe a l'inrevés (flipped classroom), que consisteix a reduir el temps dedicat a la classe magistral, tractant de traslladar fora de l'aula l'exposició de continguts. A cada sessió es comentarà l'activitat entregable prèvia corresponent i es resoldran els possibles dubtes. Aquesta activitat donarà peu al desenvolupament del tema i a l'elaboració d'altres activitats a l'aula.

 

Activitats a l'Aula. Així mateix, cada tema es complementa amb activitats pràctiques a realitzar a l'aula, guiades per la professora, amb el propòsit de facilitar l'aprenentatge dels continguts i les habilitats previstes.

 

Projecte en equip sobre avaluació de les pràctiques de RRHH d'una organització excel·lent, que serà tutoritzat per la professora. Per a la realització del mateix, els alumnes treballaran en equips (formats per 4-5 estudiants) i actuaran com "consultors junior" amb l'objectiu d'analitzar les pràctiques de RRHH utilitzades en una organització de la seva elecció que tingui un reconeixement en l'àmbit de la GC. Cada equip elaborarà un informe sobre el treball realitzat que serà a més exposat durant l'última setmana del curs. Tota la informació relativa a aquest treball en equip està publicada a l'aula virtual.

 

Per a un adequat seguiment del curs és necessària l'assistència a classe durant tot el semestre, la participació en les classes, la realització de les activitats pràctiques i l'aprofitament de les hores de tutoria per poder resoldre els problemes que puguin sorgir en el procés d'aprenentatge .Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16