SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

El  mètode d'avaluació que s'utilitzarà en aquesta assignatura consistirà en un debat crític realitzat en un fòrum obert per la professora a l'Aula Virtual, a partir de diverses qüestions plantejades al fil dels materials proposats.

Es qualificarà entre 0 i 10, després s'aplicarà la ponderació corresponent.

Es considerarà superada la prova en funció de l'argumentació crítica (no merament opinions o dades descriptives) desenvolupada en el debat.

Així mateix, la interacció entre l'alumnat serà contemplada com a factor positiu a l'hora d'avaluar.

A. Les parts en què es divideix l'avaluació són:

1. Participació en el fòrum de l'assignatura (no recuperable): 30%

2. Presentació de dossier de reflexió crítica: 70%

B. L'estudiantat haurà de treure un mínim de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts de què està dividida l'avaluació (Fòrum i Dossier de reflexió crítica).

Requisits per a considerar com presentat/da a un/a estudiant en una convocatòria:

Es considerarà presentat/da en una convocatòria si ha presentat el dossier de reflexió crítica (part 2 de l'avaluació).

Es considerarà no presentat si no ha lliurat el dossier.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16