SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

10.2-1 tipus de prova

Tipus de prova        Ponderació

Examen final                     60%

Avaluació continuada       40%

10.2-2- Criteris de superació de l'assignatura

General:

• La nota mitjana de l'assignatura que té en compte l'avaluació contínua (40%) i l'examen final (60%), ha de ser com a mínim de 5 punts sobre 10 per superar l'assignatura.

• Es superarà la prova de l'examen final només si s'obté una nota mínima de 5.0 sobre 10. Només si la nota de l'examen final és igual o superior a 4 punts es pot compensar amb la resta de qualificacions per superar l'assignatura

• En tot cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura si no se supera la nota mínima exigida en l'examen final, serà de 4.5 punts, i l'assignatura no serà superada.

• No existeix mínim en la nota de l'avaluació contínua.

• L'examen final és obligatori. Però pot ser recuperable en convocatòries posteriors.

Avaluació Contínua:

• La part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:

1. Memòries i informes de pràctiques de laboratori: 10% de la nota final, la nota de pràctiques només seran avaluades si es supera el 80% de l'assistència.

2. Treballs de l'assignatura: 30% de la nota final.

• La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dues convocatòries d'examen.

• La realització de les pràctiques no és obligatòria i no és recuperable.

• La realització del treball proposat no és obligatòria i és recuperable en convocatòries posteriors.

Consideració de Presentat:

• Per considerar presentat o presentada a l'assignatura l'estudiant ha de realitzar l'examen final

Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis

• Es plantejarà una única prova en la qual s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, tant els avaluats en les activitats d'avaluació contínua com en l'examen final de les convocatòries ordinària

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16