SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Trabajo en equipo cooperativo

20%

Diaris i/o quaderns de notes

10%

Criteris de superació

L'assignatura es qualificarà de 0 a 10 punts i serà requisit tenir una qualificació de 5 o més per superar-la.
S'avaluarà amb un percentatge del 50% el seguiment a l'aula per mitjà de quaderns de notes (10%), l'execució de tasques i pràctiques (20%) i el treball cooperatiu en equip 20%.
El restant 50% inclourà l'elaboració de material didàctic construït utilitzant els recursos i el programari estudiat a classe (20%) i l'examen que ponderarà un 30%.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16