SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Trabajos

50%

Pruebas escritas

40%

Participación en clase

10%

Criteris de superació

a) S'haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10 en cada una de les proves d'avaluació.
 
b) Presentar-se a totes les proves  (presentar els treballs i realitzar les proves escrites).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16