SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Projecte

50%

Criteris de superació

1. Presentacions orals i pòsters. Representa el 50% de la nota final. 
2. Projecte. Representa el 50% de la nota final. 
Els alumnes presentaran per escrit i defensaran davant un tribunal destinat per a 
tal fi el treball fi de màster que inclourà treball de camp, resultats i discussió. 

Superar enfront de tribunal avaluador, la defensa del treballe fi de Màster amb una puntuació mínima de 5 sobre 10.

Les condicions per a considerar presentat l'alumne és el lliurament al professor de qualsevol dels treballs /tasques exigits per a superar l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16