SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

53%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

47%

Criteris de superació

L'examen escrit consistirà en el plantejament de cinc qüestions teòriques i dos problemes pràctics relacionats amb els temes proposats en el temari. La qualificació obtinguda serà el 47% de la nota total.

L'avaluació contínua representa el 53% del total i estarà formada per la realització d'un treball, coordinat o independent, sobre les activitats pràctiques (23%), seminaris (10%), tutories (10%) i tasques lliures (10%).

Es considera com presentat a qui haja realitzat el 50% de qualsevol de les activitats obligatòries.

Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la qualificació global i, en tot cas, el 40% de cada una de les proves.

En el cas que algun estudiant o estudianta no supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16