SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CE5 - Formular hipòtesi de treball, integrant resultats experimentals i informació científica, per a poder planificar protocols experimentals i solucionar problemes biotecnològics concrets.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG02 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi en la resolució de problemes.

CG03 - Tenir capacitat de descripció, quantificació, anàlisi, avaluació de resultats experimentals i establiment de conclusions coherents.

Resultats d'aprenentatge

Analizar de forma crítica la literatura relacionada con la sostenibilidad y la biotecnología aplicada a los recursos naturales.

Integrar datos de diferente naturaleza para dar soluciones complejas a problemas medioambientales.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16