SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

L'examen comprèn els continguts de les sessions teòriques i de les pràctiques (40%).

L'avaluació contínua fa referència al treball relacionat amb els seminaris, a la discussió de publicacions científiques, problemes i a les tutories, i la memòria de pràctiques, aspectes que cobreixen totes les parts del temari (60%).

Examen de teoria (obligatori) 2/4.

Memòria de pràctiques de laboratori (obligatòria) 1/2.

Problemes (obligatoris) 0,75/1,5.

Seminaris (obligatoris) 0,5/1.

Tutories (obligatòries) 0,25/0,5.

Treball coordinat (obligatori) 0,5/1.

Per a superar l’assignatura cal haver superat el 50% de totes les activitats proposades.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16