SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CE4 - Saber organitzar el treball d'un laboratori de l'àmbit biotecnològic de forma adequada i amb seguretat.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG03 - Tenir capacitat de descripció, quantificació, anàlisi, avaluació de resultats experimentals i establiment de conclusions coherents.

CG07 - Ser capaç d'utilitzar el mètode científic, saber organitzar i planificar experiments amb rigor metodològic i comprendre i entendre les limitacions que té l'aproximació experimental.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir destreza manual en la manipulación de ácidos nucleicos y proteínas de plantas y microorganismos.

Determinar las ventajas y posibilidades de las aplicaciones de la genómica y proteómica a la agricultura.

Determinar los procesos fundamentales de la biología molecular.

Saber analizar y sintetizar los resultados de investigación biotecnológica y transmitirlos de forma oral y escrita.

Ser capaz de realizar una búsqueda de genes de interés en agricultura mediante el escrutinio de los genomas disponibles on line.

Ser capaz de resolver problemas planteados a través del uso de las técnicas biotecnológicas aprendidas.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16