SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 87
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Ser capaç de sintetitzar informació per a elaborar un treball acadèmic rigorós tant de caràcter docent com investigador considerant les fonts bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

CG02 - Aplicar els coneixements adquirits en el programa de màster en diversos contextos professionals reals.

CE02 – Analitzar i sintetitzar de forma reflexiva i crítica la informació disponible en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

CE05 – Analitzar la importància del context sociolingüístic en l'ensenyament de llengües estrangeres per a comprendre els models de planificació i política lingüística existents en la Unió Europea.

CG01 – Analitzar i sintetitzar teories, models i enfocaments en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

Resultats d'aprenentatge

010 – Analitzar com influeixen les variables sociolingüístiques dels aprenents en el procés d'adquisició/aprenentatge i ús de la llengua anglesa.

010 – Analitzar la importància del context sociolingüístic en l'aprenentatge de llengües estrangeres.

010 – Avaluar estudis sobre el factor del bilingüisme i del multilingüisme en la producció d'una tercera llengua.

010 - Reflexionar críticament sobre l'impacte dels diferents enfocaments sociolingüístics per a avaluar la seua vigència i incidència en l'ús de la llengua.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16