Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

100%

Criteris de superació

 

Per a l'avaluació de l'alumne es considerarà els informes del supervisor de l'empresa sobre el treball realitzat per l'alumne en la mateixa, així com la capacitat d'aprenentatge i la seva capacitat d'integració. L'alumne elaborarà una memòria de l'estada en pràctiques amb els següents continguts:
 
1. Introducció
2. Objectius de l'assignatura.
3. Estada a l'Empresa:
3.1. Descripció de l'empresa (història, producte / servei, organigrama, etc).
3.2. Descripció del departament o àrea on s'han realitzat les pràctiques.
3.3. Descripció de tasques realitzades a l'empresa.
3.4. Valoració de les tasques realitzades.
4. Altres activitats complementàries de l'Estada en Empresa
5. Valoració personal de l'assignatura en el seu conjunt
6. Bibliografia
 
 
Únicament en casos excepcionals, degudament justificades i d'acord amb la normativa general de la universitat, es podrà sol · licitar l'exempció de les mateixes si l'alumne pot acreditar suficient experiència laboral. En aquest cas es realitzarà una memòria sota la supervisió del tutor. La nota de l'assignatura s'establirà en base a aquesta memòria.
La nota global mínima que s'exigeix ​​per superar l'assignatura és de "aprovat" (5).
 
Un alumne es considera presentat quan:
 
• Hi hagi finalitzat l'estada en pràctiques, hagi lliurat la memòria i els informes de l'empresa.
 
o bé,
 
• Hi hagi presentat els documents sol · licitant l'exempció.