Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

L'avaluació està dividida en dos blocs:

Bloc 1 (30%): avaluació dels exercicis que es proposen al llarg del curs, on no sols es valorarà la resposta correcta sinó també el nivell d'esforç, ja que l'objectiu en aquesta etapa és aprendre.

Bloc 2 (70%): lliurament, per escrit, i exposició oral en classe d'un treball pràctic (un projecte) al final del curs, que consistirà, bàsicament, en la modelització i implementació d'un model de simulació. Al llarg del curs es proposaran els projectes a triar i s'especificarà la guia que haurà de seguir-se per a desenvolupar el projecte. Per a presentar el projecte serà necessari haver superat el Bloc 1.

Hi haurà dos itineraris, segons si s'assisteix o no al 80% de les classes, anomenats a) i b) respectivament.

a) Els exercicis del bloc 1 es realitzaran, majoritàriament, en la mateixa classe, en grup o bé individualment, encara que també es proposarà algun exercici per a realitzar a casa individualment, que es lliurarà en la classe següent. A més, el projecte del bloc 2 podrà fer-se tant individualment com per parelles (si els dos membres de la parella assistixen regularment a classe). En aquest cas, l'exposició oral serà compartida, segons les especificacions que s'indiquen en la guia del projecte.

b) En cas de no poder assistir a les classes, l'alumnat s'haurà de posar en contacte amb el professorat al començament del curs perquè li indique els exercicis a realitzar al llarg del curs (diferents dels realitzats en classe) i que s'hauran de lliurar setmanalment. El projecte del bloc 2 es realitzarà individualment i, necessàriament, s'haurà d'exposar de forma oral en classe si les circumstàncies ho permeten. En cas contrari, s'especificarà el mode de presentació en l'Aula Virtual.

En cas de no superar l'assignatura en el primer semestre, l'avaluació també es basarà en els dos blocs, com l'itinerari b.

També hi ha la possibilitat, si es prefereix, de fer l'avaluació per complet basada en un examen (amb ordinador) dels continguts tractats al llarg del curs.

Tant el projecte com els exercicis estaran majoritàriament en anglès, perquè part de l'assignatura és en anglès.

Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir, en global, almenys 5 sobre 10. L'alumnat es considerarà presentat a la convocatòria si presenta el projecte o realitza l'examen.