SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B7 - Que l´estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seua àrea d´estudi

E10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l´el.lecció de l´estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients, tot tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

E13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que van dirigides, d´acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Resultats d'aprenentatge

RADM1 Ser capaç d´assesorar eficaçment a clients en problemes de l´àmbit jurídico-mercantil.

RADM2 Ser capaç de redactar documents relacionats amb la pràctica mercantil.

RADM3 Identificar els problemes jurídics clau de cada situació que es presenten.

RADM4 Redactar, en el seu cas, els documents i escrits que procedeixen, en els quals s´argumenten requisits i objeccions tant materials com formals amb tècnica i estratègia apropiada a la fi pretesa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16