SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

 

 

TEMA 1. SISTEMA TRIBUTARI.

TEMA 2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

TEMA 3. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

TEMA 4. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

TEMA 5. IMPOST SOBRE SOCIETATS

TEMA 6. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

TEMA 7. SUPÒSITS ESPECÍFICS DE FISCALITAT

7.1. Impostos vinculats a la ruptura familiar

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

7.2. Impostos vinculats a la gestió del despatx professional

7.3. Impostos vinculats als concursos mercantils

Supòsits Pràctics relatius a la matèria indicada

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16