SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

BLOC I:  Fonaments

1. La termodinàmica de la biologia

- Energia i entropia

- L'entalpia lliure G

- El potencial químic

- Equilibri osmòtic

2. Hidrodinàmica fisicoquímica

- Fluids newtonians

- L'equació de Navilier-Stokes

- Fluxos de Stokes: l'àmbit de baix nombre de Reynolds

3. Interaccions moleculars en biofísica

- Generalitats

- Desenvolupament multipolar de l'energia d'interacció

- Moments dipolars

- Interaccions càrrega-càrrega, càrrega-dipol i dipol-dipol

- Interaccions amb o entre càrregues induïdes

- Interaccions repulsives de curt abast

- Ponts d'hidrogen

BLOC II: El medi aquós

4. Dissolucions d'electròlits i polielectròlits

- Introducció

- Doble capa elèctrica sobre una superfície plana carregada

- Doble capa elèctrica sobre una macromolècula esfèrica carregada

- Condensació de contraions sobre polielectròlits lineals

5. Equilibris de distribució iònica

- Potencial d'equilibri de Nernst

- Aplicació de la llei de repartiment de Nernst a cèl·lules

- Equilibri de distribució de Gibbs-Donnan

- Distribució espacial de les concentracions iòniques i del potencial elèctric en l'equilibri de Gibbs-Donnan

BLOC III: Eines

6. Mètodes computacionals en biofísica molecular

- Breu introducció a Linux.

- Repositoris públics d'estructures macromoleculars: Protein Data Bank. El format pdb.

- Eines de visualització molecular: Visual Molecular Dynamics (VMD).

- Electrostàtica en macromolècules. El programa APBS.

- Modelització molecular amb VMD.

- Scripting avançat amb Python: Scipy, Numpy. Python en VMD.

BLOC IV: Transport

7. Difusió simple de soluts neutres

- Primera llei de Fick

- Coeficient de difusió

- Equació de continuïtat i segona llei de Fick

- Permeabilitat

8. Electrodifusió passiva

- Equacions de transport

- Hipòtesi d'equilibri interfacial

- Distribució del potencial elèctric a través del sistema de membrana

- Integració formal de l'equació de Nernst-Planck

- Potencial de difusió

- Hipòtesi de camp constant de Goldman

- Equació de Goldman-Hodgkin-Katz

9. Difusió facilitada  per mitjà de canals iònics

- Permeabilitat iònica a través de bicapes de lípids i membranes

- Característiques i tipus de canals iònics

- Selectivitat iònica

- La tècnica de registre d'un sol canal

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16