SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Teoria

1. Característiques generals dels sensors

            1.1 Conceptes generals i terminologia

1.2   Tipus de sensors: resistius, capacitius, inductius, generadors de senyal, etc.

1.3   Configuració general entrada-eixida

            1.4 Característiques estàtiques: sensibilitat, linealitat, errors, etc.

1.5 Característiques dinàmiques: ordre de la mesura, resposta en freqüències, etc.

            1.6 Soroll en els sensors. Caracterització i equivalents electrònics

 

2. Característiques generals de la instrumentació i el tractament de senyal

                2.1 Instruments electrònics bàsics

                               2.1.1 L’oscil·loscopi: ús de les sondes

                               2.1.2 El multímetre: valoració dels errors

                               2.1.3 Generadors de senyals

                               2.1.4 Analitzadors d’espectre

                2.2 Amplificació

                               2.2.1 Amplificador operacional pràctic

                               2.2.2 Amplificador diferencial

                               2.2.3 Amplificador d’instrumentació

                2.3 Tècniques especials: pont de Wheastone

2.4 Efecte del soroll electrònic

                2.5 Interferències electromagnètiques i aïllament

                2.6 Filtratge analògic de senyal

                               2.6.1 Filtres de primer ordre

                               2.6.2 Filtres d’ordres superiors

 

3. Sensors de temperatura

                3.1 Transductors termoelèctrics: parells termoelèctrics

                               3.1.1 Tipus de parells i normes d’aplicació

                               3.1.2 Compensació de la unió

                3.2 Termistors

3.2.1 Tipus de termistors i linealització de la resposta

                               3.2.2 Aplicacions

                3.3 Detectors de temperatura resistius (RTD)

 

4. Sensors òptics

                4.1 Fotodíodes

                4.2 Fototransistors

                4.3 Fotoresistències (LDR)

                4.4 Transductors fotovoltaics

                4.5 Detectors tèrmics

                4.5 Tractament de senyal i aplicacions usuals

 

5. Sensors de posició, nivell i desplaçament

                5.1 Sensors potenciomètrics

                5.2 Sensors gravitacionals

                5.3 Sensors tèrmics

                5.4 Sensors capacitius

                5.5 Transformadors diferencials (LVDT)

                5.6 Sensors magnètics

 

6. Sensors de velocitat, acceleració i vibracions

                6.1 Sensors de velocitat electromagnètics

                6.2 Acceleròmetres

                6.3 Cables piezoelèctrics

 

7. Sensors de força i tensió

                7.1 Transductors resistius: galgues extensomètriques

                7.2 Transductors de força piezoelèctrics

                7.3 Tractament de senyal i aplicacions usuals

 

8. Sensors de pressió

                8.1 Molles, membranes i platines

                8.2 Sensors capacitius

                8.3 Sensors piezoelèctrics

                8.4 Galgues extensomètriques

                8.5 Sensors inductius

 

9. Sensors de variables químiques

                9.1 Sensors d’humitat

                9.1 Transductors electroquímics

                9.2 Transductors d’estat sòlid

                9.3 Transductors catalítics

                9.4 Tractament de senyal i aplicacions usuals

 

10. Sistemes d’adquisició de dades

10.1 Estructura general d’un sistema d’adquisició de dades

                10.2 Conversió de senyal analogicodigital

                10.3 Sistemes estàndards de connexió: RS232, GPIB

                10.4 Programes d’ús habitual

 

Pràctiques

1.     Senyals temporals i ús de l’oscil·loscopi

2.     Càlcul experimental de la resposta en freqüències d’un circuit ressonant

3.     L’amplificador operacional i l’amplada de banda

4.     Circuit de tractament de senyal per a un parell termoelèctric

5.     Sensor inductiu de proximitat

6.     L’amplificador d’instrumentació. L'ús amb galgues extensomètriques

7.     Construcció de filtres actius

8.     Identificació d’interferències en el laboratori

9.     Termòmetre basat en un termistor i un pseudopont

10.   Targetes d’adquisició de senyal en l’anàlisi espectral.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16